PREMIO SOLTRADE

Witamy!

Wybierz usługę

Co potrzebujesz?

Polityka prywatności w Internecie [07.11.2018] Niniejszą Politykę prywatności w Internecie („Polityka”) stosuje się do [SOLTRADE SP.J ] znajdującej się pod adresem http://[soltrade.premio.pl] („Strona internetowa”). Zobowiązanie do poszanowania prywatności złożone przez [SOLTRADE SP.J.] [SOLTRADE SP.J] i podmioty z nią powiązane szanują prywatność osób fizycznych i doceniają zaufanie, jakim obdarzają ich odwiedzający Stronę internetową, klienci, dostawcy i inne podmioty, z którymi [SOLTRADE SP.J] dokonuje transakcji. [SOLTRADE SP.J] przetwarza dane osobowe (zgodnie z definicją poniżej) w sposób zgodny z regulacjami prawnymi obowiązującymi w krajach, w których prowadzi swoją działalność. Od 25 maja 2018 r. w krajach Unii Europejskiej obowiązuje Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) . Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Stronę internetową [soltrade.premio.pl] (zwana dalej „[SOLTRADE SP.J]”) przetwarza jego dane osobowe (zgodnie z definicją poniżej), pełniąc rolę administratora danych, tj. podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych użytkownika, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych. Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie użytkownika i wyjaśnienie mu w sposób przejrzysty: • jak i dlaczego [SOLTRADE SP.J] zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe użytkownika; • na czym polega rola [SOLTRADE SP.J] jako administratora danych osobowych użytkownika; oraz • jakie są prawa użytkownika i obowiązki [SOLTRADE SP.J] w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Definicje W niniejszej Polityce stosuje się następujące definicje: „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ; „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a czasownik „przetwarzać” interpretuje się odpowiednio; oraz „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu [SOLTRADE SP.J] mogą być jej podmioty zależne lub powiązane bądź dostawcy i usługodawcy zewnętrzni. We wszystkich takich przypadkach [SOLTRADE SP.J] zawrze z podmiotem przetwarzającym dane umowę o przetwarzaniu danych, zapewniającą przetwarzanie danych osobowych użytkownika zgodnie z RODO. Zbieranie informacji Sposób zbierania Gdy użytkownik korzysta ze Strony internetowej, niektóre dane osobowe zbierane są bezpośrednio na skutek jej przeglądania. Niektóre funkcje Strony internetowej mogą jednak wymagać dobrowolnego podania SOLTRADE SP.J dodatkowych danych osobowych. Kategorie zbieranych danych osobowych [SOLTRADE SP.J] zbiera następujące informacje o użytkownikach odwiedzających Stronę internetową: • adres IP użytkownika; • domena dostawcy usług internetowych użytkownika; • typ i rodzaj przeglądarki, systemu operacyjnego i platformy użytkownika; • informacje dotyczące odwiedzanych stron, wyszukiwanych fraz, czasu spędzonego na Stronie internetowej oraz innych danych statystycznych; • informacje dotyczące nawyków i preferencji użytkownika. Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do lub korzystać z niektórych funkcji Strony internetowej, [SOLTRADE SP.J] może również poprosić go o następujące dane dodatkowe: • podstawowe informacje identyfikacyjne (tj. imię, nazwisko, adres pocztowy/e-mailowy i numer telefonu); • treść formularzy kontaktowych wypełnianych za pośrednictwem Strony internetowej; • informacje finansowe (na przykład dane rachunku bankowego); • informacje dotyczące internetowej rejestracji gwarancji na opony i numery referencyjne; • dane identyfikacyjne samochodu (w tym numer rejestracyjny w zakresie dozwolonym obowiązującym prawem); • dane logowania; oraz • inne informacje dotyczące badań, które [SOLTRADE SP.J] może prowadzać w związku z korzystaniem przez użytkownika ze Strony internetowej. Należy pamiętać, że w niektórych krajach dane identyfikacyjne samochodu mogą zostać uzyskane ze źródeł dostępnych publicznie, z tego względu [SOLTRADE SP.J] może powiązać numer rejestracyjny pojazdu z danymi identyfikacyjnymi. Przetwarzania płatności, w tym płatności dokonanych kartami debetowym i kredytowymi, dokonują usługodawcy zewnętrzny. [SOLTRADE SP.J] nie przetwarza ani nie przechowuje danych karty debetowej lub kredytowej użytkownika w związku z transakcjami dokonanymi za pośrednictwem Strony internetowej. Konsekwencje odmowy przekazania danych osobowych Użytkownik nie ma obowiązku przekazania [SOLTRADE SP.J] swoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że w niektórych okolicznościach odmowa przekazania danych osobowych, akceptacji plików „cookie” lub dostosowania ustawień przeglądarki może mieć wpływ na sposób przeglądania przez użytkownika Strony internetowej i uniemożliwić mu korzystanie z niektórych jej funkcji. Z tego względu, przy zbieraniu danych osobowych (np. za pośrednictwem formularzy) SOLTRADE SP.J] wskazywać będzie, czy przekazywanie takich danych jest obowiązkowe (np. oznaczając dane pole gwiazdką) i jakie są konsekwencje odmowy przekazania wymaganych danych. Pliki „cookie” i inne podobne technologie Na Stronie internetowej mogą być używane pliki „cookie” lub „web beacon”. Plik „cookie” to plik tekstowy, który może zostać zapisany w komputerze, urządzeniu lub systemie użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Pliki „cookie” pozwalają [SOLTRADE SP.J] lepiej obsłużyć osoby odwiedzające Stronę internetową, oferując im materiały dostosowane do ich potrzeb. Pliki te zawierają informacje zebrane z urządzenia użytkownika i przesłane za pośrednictwem Strony internetowej przy każdej kolejnej wizycie, co pozwala z upływem czasu zapamiętać działania i preferencje użytkownika. Zbierane informacje nie zawierają imienia i nazwiska, numeru telefonu ani adresu e-mail użytkownika. Dodatkowe informacje na temat korzystania z plików „cookie” można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie. Bezpieczeństwo Biorąc pod uwagę aktualny stan techniczny, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko mające różne prawdopodobieństwo i wagę dla praw i wolności osób fizycznych, [SOLTRADE SP.J] stosuje odpowiednie środki ostrożności mające na celu ochronę danych osobowych znajdujących się w posiadaniu [SOLTRADE SP.J] przed utratą, niewłaściwym użyciem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem, jak również mające na celu umożliwienie reakcji w przypadku niewłaściwego użycia, utraty lub nieupoważnionego użycia tych danych osobowych. Dane zbierane przez [SOLTRADE SP.J] mogą być przechowywane w systemach przechowywania danych należących do podmiotów zewnętrznych (patrz punkt „Odbiorcy zewnętrzni” poniżej). W takich przypadkach [SOLTRADE SP.J] wymaga od tych osób trzecich, aby stosowały praktyki i systemy bezpieczeństwa zapewniające bezpieczeństwo informacji. Cele i podstawa prawna przetwarzania Cele przetwarzania [SOLTRADE SP.J] i podmioty przetwarzające dane w imieniu [SOLTRADE SP.J] wykorzystują przekazane przez użytkownika dane osobowe do następujących celów: • rejestracja użytkowników i zarządzanie profilami (np. odpowiadanie na pytania użytkowników); • przetwarzanie, rejestrowanie i śledzenie zakupów, płatności, zwrotów, gwarancji lub rabatów użytkownika; • zamawianie produktów lub usług; • określenie poziomu korzystania ze Strony internetowej (w tym przygotowanie statystyk dotyczących korzystania); • okresowe wysyłanie na adres podany w tym celu przez użytkownika wiadomości e-mail o produktach [SOLTRADE SP.J], ofert specjalnych i informacji, które mogą być uznane za interesujące dla użytkownika lub firmy, dla której pracuje; • zapraszanie do udziału w ankietach internetowych; • wysyłanie zapytań o informacje zwrotne na temat produktów i usług; • ulepszanie Strony internetowej; • komunikacja z użytkownikiem w reakcji na otrzymaną od niego prośbę. Informacje dotyczące internetowej rejestracji gwarancji na opony nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. Podstawa prawna przetwarzania [SOLTRADE SP.J] nie może przetwarzać danych osobowych, jeśli nie posiada ważnej podstawy prawnej. Dlatego też dane osobowe mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy: • [SOLTRADE SP.J] uzyska uprzednio zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych; • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań umownych [SOLTRADE SP.J] wobec użytkownika lub podjęcia działań na żądanie użytkownika, przed zawarciem umowy; • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez [SOLTRADE SP.J] obowiązków prawnych lub regulacyjnych (np. zobowiązań podatkowych lub rachunkowych); lub • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów SOLTRADE SP.J] i nie wpływa nadmiernie na interesy użytkownika lub jego podstawowe prawa i wolności. Zwracamy uwagę, że gdy [SOLTRADE SP.J] przetwarza dane osobowe użytkownika na tej podstawie, zawsze próbuje zachować równowagę między prawnie uzasadnionym interesem [SOLTRADE SP.J] a prywatnością użytkownika. Przykłady „prawnie uzasadnionych interesów” to: • wykorzystanie efektywnych kosztowo usług (np. decyzja o przetwarzaniu danych na określonych platformach oferowanych przez dostawców zewnętrznych); • oferowanie produktów i usług obecnym lub potencjalnym klientom; • lepsze zarządzanie i administrowanie stosunkami z klientami i ich danymi; • ulepszanie jakości usług świadczonych klientom poprzez uwzględnianie ich preferencji co do sposobu (telefon, e-mail itd.) i częstości komunikacji; • mierzenie zainteresowania klientów produktami [SOLTRADE SP.J] i lepsze zrozumienie reakcji klientów na wiadomościami e-mail o treści marketingowej, w tym poprzez badania statystyczne i inne oraz analizę danych dotyczących statusu wiadomości (niedoręczona, doręczona, otwarta); • umożliwienie [SOLTRADE SP.J] oferowania reklam i ofert dopasowanych do klientów, co wpływa na skuteczniejsze wprowadzanie przez [SOLTRADE SP.J] produktów na rynek; • sprzedaż całości lub części przedsiębiorstwa [SOLTRADE SP.J] lub jej majątku bądź nabycie przez osobę trzecią majątku, którego część mogą stanowić również dane osobowe; • zapobieganie oszustwom lub działaniom przestępczym i niewłaściwemu wykorzystywaniu produktów lub usług [SOLTRADE SP.J] oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów, narzędzi i sieci informatycznych [SOLTRADE SP.J oraz • osiąganie celów dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej. Odbiorcy zewnętrzni SOLTRADE SP.J] może przekazywać dane osobowe swoim pracownikom (w zakresie, w jakim są im one niezbędne do wykonywania ich obowiązków) i innym spółkom z grupy [SOLTRADE SP.J]. Inne spółki z grupy będą pełnić rolę kolejnego administratora (w tym przypadku użytkownik zostanie osobno poinformowany o przetwarzaniu jego danych) bądź przetwarzać dane osobowe w imieniu i na żądanie administratora (jako podmiot przetwarzający dane). Ponadto w ramach dążenia do wymienionych wyżej celów [SOLTRADE SP.J] może przekazać dane osobowe użytkownika zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane spoza grupy SOLTRADE SP.J], w zakresie w jakim są im one potrzebne do wykonania wydanych im przez [SOLTRADE SP.J] poleceń. Zewnętrzne podmioty przetwarzające dane to między innymi: • dostawcy usług IT, usług chmury i baz danych dla [SOLTRADE SP.J]; • konsultanci, dostawcy i usługodawcy wspierający w promocji i marketingu produktów i usług [SOLTRADE SP.J], przechowywaniu i analizowaniu danych osobowych, zbierający oceny, opinie i ankiety od użytkowników i klientów, komunikujący się z użytkownikiem w imieniu [SOLTRADE SP.J] oraz przetwarzający i realizujący transakcje, w tym zakup opon i instalacji i/lub innych usług motoryzacyjnych oraz wykonujący inne czynności mające na celu zapewnienie komunikacji o promocjach oraz usługach użytkownikom Strony internetowej i klientom. Dane osobowe użytkownika mogą być ujawniane: • wszystkim osobom trzecim, na które [SOLTRADE SP.J] dokonuje cesji swoich praw lub obowiązków na podstawie stosownej umowy; • krajowym lub międzynarodowym organom nadzorczym, egzekucyjnym lub giełdowym oraz sądom w przypadkach, gdy [SOLTRADE SP.J jest do tego zobowiązana na podstawie ustawy lub rozporządzenia lub na podstawie żądania zgłoszonego przez taki organ; oraz • organom administracji rządowej lub samorządowej bądź innym organom ustawowym lub publicznym. Żadne informacje przekazane przez użytkowników za pośrednictwem dostępnego na Stronie internetowej formularza internetowej rejestracji gwarancji na opony nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem. Przekazywanie danych za granicę Dane osobowe przekazywane wewnątrz lub poza [SOLTRADE SP.J] mogą być również przetwarzane w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który obejmuje państwa członkowskie UE, Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię („EOG”). W przypadku przekazywania danych osobowych użytkownika poza EOG przed ich przekazaniem [SOLTRADE SP.J] zawrze z odbiorcą umowę uwzględniającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, by zapewnić odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych osobowych. Użytkownik może zażądać dodatkowych informacji w tym zakresie oraz zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, korzystając z swoich praw w sposób wskazany poniżej (patrz punkt „Prawa użytkownika”). Przechowywanie danych [SOLTRADE SP.J] będzie przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres 5] lat od [data ostatnich odwiedzin Strony internetowej soltrade.premio.pl]. Jeśli jednak użytkownicy życzą sobie usunięcia swoich danych osobowych z baz danych przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres [5] lat o] przed upływem tego czasu, mogą tego zażądać w sposób opisany poniżej. Prawa użytkownika Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez [przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres [5] lat o] na podstawie niniejszej Polityki. Jeśli użytkownik uważa, że jego dane będące w posiadaniu [przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres [5] lat o] są nieprawidłowe lub niepełne, może również żądać ich sprostowania. [SOLTRADE.SP.J. ] niezwłocznie poprawi odpowiednie dane. Użytkownik ma również prawo: • żądać usunięcia danych osobowych użytkownika; • żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika; • cofnąć udzieloną wcześniej [SOLTRADE.SP.J.] zgodę na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim cofnięciem); • sprzeciwić się przetwarzaniu danych użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego; lub • sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w innych celach w przypadkach, gdy [SOLTRADE.SP.J.] przetwarza dane osobowe użytkownika na innej podstawie prawnej niż jego zgoda. [SOLTRADE.SP.J.] będzie honorować takie żądanie, cofnięcie lub sprzeciwienie się zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Dodatkowo użytkownik ma prawo przenoszenia danych, czyli otrzymania danych osobowych przekazanych [SOLTRADE.SP.J.] w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania tych danych innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony [SOLTRADE.SP.J.] i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań użytkownika do zachowania poufności. Aby skorzystać z powyższych praw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres wyznaczonego przez [SOLTRADE.SP.J.] Inspektora Ochrony Danych: [opony@soltrade.eu]. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać wiadomości e-mail lub innej komunikacji od [SOLTRADE.SP.J.], prosimy o zmianę preferencji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [opony@soltrade.eu]. [SOLTRADE.SP.J.] zrealizuje żądania usunięcia nazwisk z list korespondencji pocztowej lub e-mailowej zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Jeśli użytkownik ma pytania lub nie jest zadowolony ze sposobu przetwarzania przez [SOLTRADE.SP.J.] jego danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem [ul.Główna 63 97-200 Tomaszów Maz. ] lub o wysłanie wiadomości e-mail na adres [opony@soltrade.eu [SOLTRADE.SP.J.] przeanalizuje pytanie lub skargę użytkownika i udzieli odpowiedzi w najwcześniejszym możliwym terminie. Użytkownikowi zawsze przysługuje również prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych. Inne witryny Witryna [SOLTRADE.SP.J.] może zawierać łącza do witryn nienależących do [SOLTRADE.SP.J.]. [SOLTRADE.SP.J.] stara się podawać łącza wyłącznie do stron, które reprezentują równie wysoki standard i poszanowanie prywatności. [SOLTRADE.SP.J.] nie odpowiada jednak za treść witryn nienależących do [SOLTRADE.SP.J.] ani za stosowane przez nie praktyki dotyczące prywatności. Osoby małoletnie [SOLTRADE.SP.J.] nie zbiera, nie wykorzystuje ani nie ujawnia za pośrednictwem Strony internetowej danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu) osób małoletnich poniżej 16 roku życia bez uzyskania uprzedniej zgody rodzica lub opiekuna. [SOLTRADE.SP.J.] nie zezwala osobom małoletnim poniżej 16 roku życia na rejestrowanie się lub udział w konkursach lub akcjach promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem Strony internetowej. W przypadku, gdy rodzic lub opiekun osoby małoletniej poniżej 16 roku życia stwierdzi, że dziecko przekazało [SOLTRADE.SP.J.] dane osobowe, powinien nawiązać z [SOLTRADE.SP.J.] kontakt, jeżeli chce, aby takie dane zostały usunięte z bazy [SOLTRADE.SP.J.]. Jeżeli [SOLTRADE.SP.J.] pozyska informację o znajdowaniu się danych osobowych osoby małoletniej poniżej 16 roku życia, dane te zostaną usunięte z istniejących plików. Ponadto przed używaniem lub ujawnianiem swoich danych osobowych na Stronie internetowej osoby małoletnie poniżej 16 roku życia powinny uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna. Aktualizacje Polityki Użytkownik będzie z wyprzedzeniem powiadamiany o przyszłych aktualizacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce za pośrednictwem Strony internetowej (okienko wyskakujące lub w inny sposób) oraz przy użyciu innych kanałów komunikacji (np. e-mail, jeśli użytkownik podał adres).